Program zajęć

KAŻDE DZIECKO JEST JEDYNE I WYJĄTKOWE

Każde dziecko jest inne − ma swój wewnętrzny plan rozwoju oraz charakterystyczne
indywidualne cechy osobowości. Wykazuje się różnymi predyspozycjami,
zainteresowaniami i zdolnościami, które rozwijają się w różnym okresie życia. Jeśli nie
zostaną w porę dostrzeżone mogą zaniknąć bezpowrotnie. W naszym żłobku stawiamy na
wszechstronny rozwój maluchów, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami,
możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. By to osiągnąć wybraliśmy najskuteczniejsze
metody:

  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Pedagogiki Zabawy
  • Zabawy Fundamentalne
  • Poranny krąg

Treści programowe realizowane będą poprzez wyzwalanie w dziecku aktywności. To
potrzeby własne dziecka umożliwiają uaktywnienie jego spontaniczności.
Postępowanie z dzieckiem zgodne będzie z ekspresyjnym modelem wychowania, który
zakłada, że dziecko to istota wolna, otwarta, autonomiczna, zdolna do samorozwoju, jest
wartością sama w sobie, jest podmiotem.
W wieku do 3 lat podstawę rozwoju dziecka stanowi aktywność sensorycznomotoryczna. Wspomaganie jej sprawia, że dziecko rozwija się prawidłowo. Osiąga sprawność
fizyczną, wrażliwość zmysłową, rozwija się jego sfera umysłowa, komunikuje się werbalnie
i niewerbalnie, emocje są prawidłowo ukierunkowywane, a także nabywa umiejętności życia
codziennego.
Opiekun będzie dobierał formę pracy do określonego tematu zajęć nadając im charakter
zabawy. Za jej pośrednictwem dziecko uczy się panowania nad swoim ciałem: rozwija
równowagę i koordynację wzrokowo-ruchową, poznaje świat materialny, gromadzi fakty
i uczy się myślenia. Zabawa spełniająca takie funkcje będzie podstawową formą pracy w
naszym żłobku. Będą to zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe, tematyczne,
dydaktyczne.
Wspomaganie rozwoju dziecka odbywać się będzie w toku zajęć prowadzonych w
małych grupach. Będą to zajęcia:

  • rytmiczno-muzyczne,
  • stymulujące rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny,
  • wspomagające rozwój poprzez ruch i polisensorykę.

Dodaj komentarz