Roczny plan pracy Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „Bajkowy Domek” w Świdnicy  na rok szkolny
2022/2023

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1551),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),
 • Statut Przedszkola

Plan opracowany został w oparciu o:

 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz wytyczne Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na rok 2022/2023
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego, określone przez dyrektora w roku szkolnym 2021/2022
 • diagnozę pracy przedszkola,
 • diagnozę oczekiwań rodziców wobec przedszkola,
 • treści podstawy programowej.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 • Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023
 • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Spis treści zawartych w planie:

 • Kalendarz zadań przedszkola.
 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.
 • Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych.
 • Plan współpracy z rodzicami.
 • Plan współpracy ze szkołą podstawową.
 • Harmonogram wycieczek.
 • Harmonogram konkursów.
 • Harmonogram zebrań nauczycieli z dyrektorem.
 1. Kalendarz zadań przedszkola – rok szkolny 2022/2023
TerminZadanieUwagi
6.09.2022  Zebranie ogólne z rodzicami 
1.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego 
16.09.2022Akcja „Sprzątanie świata” 
21.10.2022Bal jesienny 
14.10.2022Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej 
1.11.2022Wszystkich ŚwiętychDzień ustawowo wolny
10.11.2022Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolnaUROCZYSTY APEL
25.11.2022Pasowanie na przedszkolaka 
6.12.2022Mikołajki 
17.12.2022Jasełka przedszkolne 
23.12.2022Wigilia przedszkolna 
2.02.2023Bal karnawałowy 
20.01.2023Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka 
10.02.2023Zebranie grupowe z rodzicami 
21.03.2023Pierwszy dzień wiosny 
22.04.2023D Dzień Ziemi 
17.06.2023Dzień Rodziny- występ w teatrze 
17- 30. 07.2023Przerwa wakacyjna   
 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

Grupa : Pszczółki  2,5 – 3 latki

Tytuł programu:  Samodzielne, wszechstronne,szczęśliwe

Wydawnictwo :Nowa Era

Autor: M. Chłudzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk,  D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek

Grupa Biedroneczki  3 i 4  latki

Tytuł programu:  Samodzielne, wszechstronne,szczęśliwe

Wydawnictwo :Nowa Era

Autor: M. Chłudzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk,  D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek

Grupa : Żabki 4 i 5 latki

Tytuł programu:  Samodzielne, wszechstronne,szczęśliwe

Wydawnictwo :Nowa Era

Autor: M. Chłudzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk,  D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek

 Grupa : Motylki : 4 i 5 latki

Tytuł programu:  Samodzielne, wszechstronne,szczęśliwe

Wydawnictwo :Nowa Era

Autor: M. Chłudzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk,  D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek

Grupa : Jaskółki  5 i 6  latki

Tytuł programu:  Samodzielne, wszechstronne,szczęśliwe

Wydawnictwo: Nowa Era

Autor: M. Chłudzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk,  D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek

 • Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych
Temat uroczystości i imprezyTermin
Pasowanie na przedszkolaka25.11.2022
Mikołajki6.12.2022
Jasełka17.12.2023
Dzień Babci i Dzień Dziadka20.01.2023
Bal karnawałowy2.02.2023
Święto Wiosny21.03.2023
Dzień Rodziny- występ w teatrze17.06.2023
Dzień Dziecka – Dzień Przedszkolaka1.06.2023
Pożegnanie z przedszkolem zerówka30.06.2023
Zakończenie roku przedszkolnego pozostałe grup14.07.2023
 • Plan współpracy z rodzicami
TERMINFORMY WSPÓŁPRACY
  WRZESIEŃ      2022                   
  PAŹDZIERNIK         2022PRACA INDYWIDUALNA, WNIKLIWA OBSERWACJA, INFORMOWANIE RODZICOW O ICH WYNIKACH, PROWADZENIE WYWIADÓW I ROZMÓW W CELU UJEDNOLICENIA ODDZIAŁYWAN WYCHOWAWCZYCH     WSPÓŁUDZIAŁ RODZICOW W AKCJI ZBIERANIA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI DLA ZWIERZĄT LEŚNYCH   SPOTKANIE Z POLICJANTEM              
  LISTOPAD    2022PODSUMOWANIE PRACY OBSERWACYJNEJ DIAGNOZUJĄCEJ UMIEJĘTNOŚCI DZIECI   POPULARYZACJA CZYTELNICTWA PEDAGOGICZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB I MOŻLIWOŚCI RODZICÓW, KSEROWANIE CIEKAWYCH ARTYKUŁÓW, ĆWICZEŃ I ZADAŃ DLA DZIECI DO PRACY INDYWIDUALNEJ ITP     WSPOŁPRACAZ RODZICAMI W ZORGANIZOWANIU PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA W GR. MŁODSZYCH.   EKSPONOWANIE PRAC PLASTYCZNO-KONSTRUKCYJNYCH DZIECI NA STAŁEJ WYSTAWCE DLA RODZICÓW   POMOC W ZORGANIZOWANIU                „BALU  WESOŁEJ DYNI”  
  GRUDZIEŃ     2022SPOTKANIE JASEŁKOWE: WYKONANIE ZAPROSZEŃ PRZEDSTAWIENIE JASEŁEK W TEATRZE MIEJSKIM WSPÓLNE KOLĘDOWANIE   ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH DLA RODZICÓW I DZIECI   KIERMASZ ŚWIĄTECZNY   WIGILIJNE SPOTKANIE RODZICÓW Z DZIEĆMI  W GRUPACH     ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW Z MIKOŁAJEM, ZABAWA CHOINKOWA  
  STYCZEŃ   2023SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA WYSTEPY DZIECI, SŁODKI POCZESTUNEK, WSPÓLNE ZABAWY PRZY MUZYCE  
  LUTY MARZEC     2023  WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJA BALU KARNAWAŁOWEGO /PRZYGOTOWANIE STROJÓW DLA DZIECI, DEKORACJE SALI, ZABAWY Z NAGRODAMI/   POMOC W ZORGANIZOWANIU „BALU KARNAWAŁOWEGO „   SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM   WSPOŁPRACAZ RODZICAMI W ZORGANIZOWANIU OBCHODÓW PIERWSZEGO DNI WIOSNY      
  KWIECIEŃ    2023SPOTKANIE Z RODZICAMI – ZAPOZNANIE Z WYNIKAMI DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECI   ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW   ZORGANIZOWANIE WARSZTATÓW WIELKANOCNYCH  
    MAJ   2023  WSÓŁPRACA Z RODZICAMI PRZY ORGANIZACJI UROCZYSTEGO APELU Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH     POMOC RODZICÓW W ORGANIZACJI PRZEGLĄDU TEATRZYKOW PRZED SZKOLNYCH W TEATRZE MIEJSKIM    
    CZERWIEC     2023  ORGANIZACJA   DNIA DZIECKA   DZIEŃ RODZINY ( WSPÓLNE PLANOWANIE WYSTEPÓW W TEATRZE).   WSPÓLNA ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO   WYCIECZKA AUTOKAROWA DO WYBORU  
ZEBRANIA Z RODZICAMI
   
6.09.2022Zebranie wstępne/organizacyjne 
10.02.2023Zebranie z rodzicami po I półroczu 
5.06.2022Zebranie podsumowujące 
 • Plan współpracy ze szkołą podstawową
TerminZadania i sposoby realizacjiNauczyciele odpowiedzialni za realizację zadaniaMiejsce realizacji zadania
Wrzesieńnawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielami klas I–III,opracowanie harmonogramu całorocznej współpracyMonika KalembaSzkoła podstawowa
Październikzapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas szkoły podstawowej,zapoznanie z nauczycielami ze szkoły,poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrzEwelina KielusiakDroga z przedszkola do szkoły, szkoła podstawowa
Listopad 2022    zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),wizyta w bibliotece szkolnejKinga CiecińskaBudynek szkolny
  Maj/ Czerwiec     2023udział przedszkolaków w lekcji w klasie I lub II,  Monika KalembaSzkoła
 • Harmonogram wycieczek
Tematyka wycieczekOsoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa
Spacery i wycieczki w obrębie miasta: park,łąka,kino,teatr,muzeum,dom kultury,biblioteka miejska,ośrodek zdrowiaNauczyciele wszystkich grup wrzesień2022 -sierpień 2023kwiecień , maj 2023listopad 2022grudzień 2022październik 2022marzec 2023, kwiecień -maj 2023marzec 2023
Wycieczki poza miasto: Gospodarstwo agroturystyczne w MościskuMagiczna Pławna  1)  grudzień 2022 2) czerwiec- lipiec 2023
 • Harmonogram konkursów
Lp.Nazwa konkursu/imprezy sportowejOdpowiedzialny za organizacjętermin
 „W zdrowym ciele zdrowy duch”Monika Kalemba Ewelina KielusiakDowolny termin
 Dzień Szlachetności w Przedszkolu: „Drzewko szlachetnych uczynków”Kinga Ciecińska Elena JaworskaDo 29.10.2022
 Moja ojczyzna (moje miasto) w przyszłości – praca plastycznaEwelina Poznańska Anna BalsamDo 10.11.2022
 Konkurs na ozdobę BożonarodzeniowąAnna Matwiejko Magdalena KiełbasińskaDo 13.12.2022
 Konkurs na ozdobę WielkanocnąDagmara Marchewka Mariya OsuchowskiDo 30.03.2023
 Zorganizowanie przedstawienia (teatr nauczycielek)Justyna Błasiak Urszula ZawadzkaDowolny termin
 • Harmonogram zebrań nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022
Lp.TerminRodzaj zebraniaTematyka (propozycje porządku zebrania)
31.08.2022zebranie organizacyjnePrzedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i gminnych.Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2022/2023Tygodniowa organizacja pracy w nowym roku szkolnym – opinia rady pedagogicznej.Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia.Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego
 1.09.2022Zebranie  organizacyjnePrzedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego.Przypomnienie treści regulaminu Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela.Przypomnienie treści regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej
 1.02.2023Zebranie podsumowujące  Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I półroczu.Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na II półrocze bieżącego roku szkolnego.Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój prowadzonej w I półroczu przez nauczycieli (zajęcia  rewalidacyjne).Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka
 1.04.2023Rada szkoleniowaInformacja o gotowości szkolnej dzieci.Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku szkolnym – ewaluacja.Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny
 Czerwiec 2022zebranie podsumowującaSprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora za miniony rok. 2.  Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do pracy na kolejny rok szkolny

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony do realizacji przez dyrektora Monikę Krawczyk-Rudnicką