Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest:Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowy Domek” sp. z o. o.z siedzibą B. Głowackiego 14. 58-100 Świdnica.
  1. Celem zbierania danych jest :
  • Rekrutacja
  • Zawarcie umów
  • Ewidencja dzieci
  • Pozyskiwanie określonych środków finansów z JST

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy z placówką. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie dziecka do przedszkola lub żłobka.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.